Reklamační řád

Článek I  

Základní podmínky reklamace

Odst.1: vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, zákazník má právo vadu reklamovat.

Odst. 2: vadou se rozumí změna, jejíž příčinou je použití nevhodného/nekvalitního materiálu, nevhodná technologie.

Odst. 3: za vadu nelze považovat změnu zboží, vzniklou v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nevhodné údržby, přirozených změn materiálů, nesprávným zásahem anebo poškození uživatelem či třetí osobou.

Odst. 4: uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je vedoucí prodejny nebo pověřený zaměstnanec povinen rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení.

Odst. 5: reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník může se zákazníkem dohodnout i delší lhůtu.

Odst.6: reklamace je řádně uplatněna, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit zboží vyčištěné, zbavené nečistot a hygienicky nezávadné. /vyhláška 91/1984 Sb./

Článek II

Lhůty, místo a způsob uplatnění reklamace

Odst. 1: záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí zboží. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení pokračujícím užíváním může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, co může být důvodem odmítnutí reklamace.

Odst. 2: doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna zboží, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

Odst.3: zákazník může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně OTTOBERG. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, poštou nebo kurýrní službou. Nákup zboží zákazník prokazuje nejlépe nákupním dokladem, nebo pokud věrohodným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil v prodejně OTTOBERG.

Odst.4: vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti, datu, způsobu řešení reklamace nebo případné opravy a doby jejího trvání.

Odst.5: jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit.

Článek III 

Odstranitelné a neodstranitelné vady

Odst.1: za odstranitelné vady se považují vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

Odst.2: při výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, řádně a včas odstraněna, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Odst.3: není-li neúměrné /zboží je nepoužito/, může zákazník požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. Rovněž může zákazník požadovat výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy když:

-reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění

-zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

Odst.4: za neodstranitelnou vadu se považuje vada, kterou nelze odstranit a která bráni tomu, aby věc mohla být řádně užívána, jako věc bez vady.

Odst.5: při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jestliže výskyt neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Reklamační řád je vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.